Organisation

Stort delegerat ansvar och befogenheter kännetecknar Simrishamnsbostäders organisation. Det sker fortlöpande utbildning och årliga personalkonferenser med företagets mål och framtid som viktiga frågor. Satsningar sker även inom arbetsskydd, etik och förvaltning. Detta för att ge samtliga anställda en tydlig bild av Simrishamnsbostäders viktiga roll i Simrishamns kommuns fortsatta utveckling.

Styrelse

Bolagets styrelse utses av kommunfullmäktige i Simrishamns kommun och styrelsen består av sju ledamöter jämte suppleanter.

Ledamöter

Bertil Bjerstam (C) Ordförande, Robert Grandelius (S) Vice ordförande, Lars-Gösta Nilsson (M),
Sven-Olof Andesson Hederoth (L), Kitty Verngren (S), Gerd Holm (ÖP), Hans Dahlqvist (SD)

Suppleanter

Karl-Gustav Högberg (M), Erik Persson (S), Kent Zerath (S), Annalise Håkansson (V), Johan Nygren (M), Patrik Coucher (SD), Paul Frogner Kockum (KD)

Revisorer

Birger Johansson (S), Jens Lundgren (C)

VD och ledande befattningshavare

Charlotte Wadström, VD
Eva Nordland, ekonomichef
Anders Hammarlund, fastighetschef
Lars Persson, underhållschef

Personal

Förvaltningen av bolagets fastigheter sköts under fastighetschefens och underhållschefens ledning av 8 bovärdar, 2 snickare, 1 grönyteansvarig och 3 servicetekniker.

Hyresadministration hanteras av 2 anställda och ekonomigruppen består av 1 personer.

Organisationen svarar för förvaltningen och administrationen av de fastigheter som tillhör Simrishamns Industrifastigheter.

Antal anställda 21 personer varav kvinnor 5 st.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamnsbostader.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close