Organisation

Stort delegerat ansvar och befogenheter kännetecknar Simrishamnsbostäders organisation. Det sker fortlöpande utbildning och årliga personalkonferenser med företagets mål och framtid som viktiga frågor. Satsningar sker även inom arbetsskydd, etik och förvaltning. Detta för att ge samtliga anställda en tydlig bild av Simrishamnsbostäders viktiga roll i Simrishamns kommuns fortsatta utveckling.

Styrelse

Bolagets styrelse utses av kommunfullmäktige i Simrishamns kommun och styrelsen består av sju ledamöter jämte suppleanter.

Ledamöter

Bertil Bjerstam (C) Ordförande, Håkan Rosenkvist (M) Vice ordförande, Erik Persson (S), Robert Grandelius(S), Karl Gustav Högberg (M), Bengt-Göran Jönsson (MP), Hans Dahlqvist (SD)

Suppleanter

Nils-Inge Nilsson (C), Svante Aspelin (M), Kitty Verngren (S), Sven Carlsson (L), Lars-Gösta Nilsson (M), Gerd Holm (ÖP), Patrik Coucher (SD)

Revisorer

Birgitta Larsson (FP) och Froste Persson (S)

VD och ledande befattningshavare

Charlotte Wadström, VD
Eva Nordland, ekonomichef
Anders Hammarlund, fastighetschef
Lars Persson, underhållschef

Personal

Förvaltningen av bolagets fastigheter sköts under fastighetschefens och underhållschefens ledning av 8 bovärdar, 2 snickare, 1 grönyteansvarig och 3 servicetekniker.

Hyresadministration hanteras av 2 anställda och ekonomigruppen består av 1 personer.

Organisationen svarar för förvaltningen och administrationen av de fastigheter som tillhör Simrishamns Industrifastigheter.

Antal anställda 21 personer varav kvinnor 5 st.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamnsbostader.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close