Organisation

Organisationsskiss

Stort delegerat ansvar och befogenheter kännetecknar Simrishamnsbostäders organisation. Det sker fortlöpande utbildning och årliga personalkonferenser med företagets mål och framtid som viktiga frågor. Satsningar sker även inom arbetsskydd, etik och förvaltning. Detta för att ge samtliga anställda en tydlig bild av Simrishamnsbostäders viktiga roll i Simrishamns kommuns fortsatta utveckling.

STYRELSE

Bolagets styrelse utses av kommunfullmäktige i Simrishamns kommun och styrelsen består av sju ledamöter jämte suppleanter.

Ledamöter
Bertil Bjerstam (C) Ordförande, Håkan Rosenkvist (M) Vice ordförande, Erik Persson (S), Robert Grandelius(S), Karl Gustav Högberg (M), Bengt-Göran Jönsson (MP), Hans Dahlqvist (SD)

Suppleanter
Nils-Inge Nilsson (C), Svante Aspelin (M), Kitty Verngren (S), Sven Carlsson (L), Lars-Gösta Nilsson (M), Gerd Holm (ÖP), Patrik Coucher (SD)

Revisorer
Birgitta Larsson (FP) och Froste Persson (S)

SIMRISHAMNSBOSTÄDERS ORGANISATION

VD och ledande befattningshavare
Per-Olof Järvegren, VD
Eva Nordland, ekonomichef
Anders Salomonsson, fastighetschef
Lars Persson, underhållschef

Personal
Förvaltningen av bolagets fastigheter sköts under fastighetschefens och underhållschefens ledning av 8 bovärdar, 2 snickare, 1 grönyteansvarig och 3 servicetekniker.

Hyresadministration hanteras av 2 anställda och ekonomigruppen består av 1 personer.

Organisationen svarar för förvaltningen och administrationen av de fastigheter som tillhör Simrishamns Industrifastigheter.

Antal anställda 21 personer varav kvinnor 5 st.