NY STADSDEL – INFLYTTNING I TREKANTEN

Arbetet med att utveckla Skansen till en ny central och attraktiv stadsdel nära havet pågår för fullt. I höst sker inflyttning i Simrishamns Bostäder AB:s två punkthus med 64 bostäder och i Lyckebyhuset. Samhällsbyggnadsnämnden har också nyligen genomfört samråd för etapp 2 av detaljplan för nya Skansen.

Kommunens nya översiktsplan pekar ut Skansen som ett viktigt utvecklingsområde.

Simrishamns Näringslivsutveckling AB äger sedan många år tillbaka Garvaren 13 om 30 000 kvm mark - en stor del av Skansen – hittills avsedd för industrier. Tillsammans med kommunen och Simrishamns Bostäder AB har bolaget tagit initiativ till att utveckla Skansen till en attraktiv blandstad med bostäder och verksamhetslokaler.

-       Vi ser mycket positivt på Skansens möjligheter som ett attraktivt bostadsområde, säger Per-Olof Järvegren VD för båda bolagen. Intresset för vårt första bostadsprojekt ”Trekanten” har varit rekordstort. Samtliga bostäder hyrdes ut redan i april dvs redan ett halvt år före inflyttning. Den 25 oktober respektive 23 november på börjas inflyttning i husen.

Planeringen för ytterligare bostäder fortgår för etapp 2. Detaljplanen var ute på samråd under sommaren. De iInkomna synpunkterna bedöms som hanterbara och en ny detaljplan för etapp 2 bedöms kunna beslutas under våren 2019.

-       SINAB har tecknat avtal med två byggherrar om totalt drygt 100 bostäder i tre olika projekt, säger Per-Olof Järvegren. Vi arbetar med ytterligare bostadsprojekt för att åstadkomma en hel stadsdel och koppla Skansen mot centrum. Sundprojekt tänker också ge hus tre närmast Trekanten och stationen en chans till.

Du kan anmäla intresse för bostad via www.simrishamnsbostader.se eller 0414 – 81 96 30;
beträffande lokaler kontaktar du SINAB på tel 0414 – 81 96 30.